اندازه جنین طی 9 ماه

بارداري كامل نه ماه و نه روزه:
4 هفته و 2 روز = ماه اول
8 هفته و 4 روز = ماه دوم
12 هفته و 6 روز = ماه سوم
17 هفته و 1 روز = ماه چهارم
21 هفته و 3 روز = ماه پنجم
25 هفته و 5 روز = ماه ششم
30 هفته و 0 روز = ماه هفتم
34 هفته و 2 روز = ماه هشتم
38 هفته و 4 روز = ماه نهم
از 38 هفته و چهار روز تا 40 هفته كامل هم حدود 9 روز ميمونه كه شد نه ما و نه روز

در دو نمودار زیر به ترتیب تغییرات جنین را طی هفته های مختلف با هم مرور می کنیم: