قسمت ۱۲۳۵

🔴 اگر مادر هستید توصیه میکنم حتما بخونید!
دسترسی به قسمت اول 👉
#مادر_شدن_عجیب_من ۱۲۳۵ (قسمت هزار و دویست و سی و پنج)
join 👉 @niniperarin 📚
یکم تأمل کرد و گفت: آره. حتما. پاشو بریم نشونم بده…
دستش رو گرفتم. بلند شد. راه افتادیم. از توی راهروی عمارت که اومدیم بیرون، هنوز پا رو پله ی اول نگذاشته بودیم که صدای برزو از پشت سر اومد: کجا به سلامتی؟
دوتایی برگشتیم. برزو خان تو ایوون بالا ایستاده بود و داشت نگاه میکرد.
شهربانو گفت: نگفته بودم برزو خان که این حلیمه کار بلده. میدونه بایست چکار کنه؟
برزو یه نگاهی به شهربانو انداخت و گفت: از حال تو پیداست که اون کار بلده! همینکه تونسته بعد از این مدت تو رو از تو اتاق بیاره بیرون خودش خیلیه.
شهربانو گفت: قراره بریم من هرچی تو دلمه رو به چاه بگم، بلکه گشایشی بشه!
یواش در گوشش گفتم: نگی میخوای بری دل فخری رو به دست بیاری، یهو خان یاد اون روزها میوفته اوقاتش تلخ میشه…
در گوشم گفت: ساده ای؟ چرا بایست بگم؟
برزو از اون بالا گفت: چاه؟ مگه قحط آدمیزاده که میخوای بری با چاه حرف بزنی؟ چند وقته هرچی من اومدم پیشت یه کلوم درست از دهنت در نمیاد، حالا میخوای بری به چاه دردتو بگی؟
بعد هم رو کرد به من و گفت: قرار بود بهترش کنی نه بدتر! تو همچین تجویزی براش کردی؟ میخوای همین یه ذره مشاعرش رو هم از دست بده؟
یه چشم و ابرو براش اومدم که بیشتر حرف نزنه. بعد هم رو کردم به شهربانو و گفتم: یکم همینجا بشین سر پله من برم بالا به برزو خان حالی کنم و بیام. پا نشی راه بیوفتی…
شهربانو گفت: برو. من میتمرگم همینجا. این خان همیشه یه سنگی میندازه جلو پا آدم…
نشست. فرز رفتم سراغ خان. اشاره کردم از توی ایوون اومد تو اتاق. گفت: باز داری چکار میکنی حلیمه؟ ورش داشتی این ضعیفه رو بری دم چاه که چی بشه؟ کم همینطوری افتاده به هذیون؟ میخوای بدترش کنی؟ لابد از فردا راه به راه پاشه بره دم چاه، بعدش هم یه بلایی سرش بیاد اونوقت…
پریدم تو حرفش و گفتم: چه بلایی برزو خان؟ هنوز نرفته میخوای یه چیزی ببندی بهم؟ گفتی حالش خوش نیس، دیدم حرفی که به کسی نمیزنه، داره غمباد میگیره، راضیش کردم بیاد حرفش رو به چاه بزنه، بلکه تو حرفاش بفهمم دردش چیه و خودش هم یکم سبک بشه. اونوقت شما در میای اینطوری دستمزدمو میدی؟ تو و طبیبات اگه تونسته بودین که تا حالا مداواش کرده بودین. دست به دومن من شدی، بعد هم میخوای دستی دستی یه چیزی بندازی گردنم؟ مگه بچه اس که بلایی سرش بیاد؟ اگه هم بیاد از بی احتیاطی خودشه و بی اعتمادی شما! هر کی میره دم چاه خودش هم بایست حواسش باشه یهو پاش سُر نخوره. چه کار به من داره؟
یکم خیره نگاهم کرد و گفت: بهت نمی اومد حلیمه از این کارا بلد باشی! بد فکری هم نیس. هم خودشو سبک کرده اینطوری هم معلوم میشه ته دلش چیه. برو ورش دار ببرش هرجایی میخواستی بری. فقط بهش نگو. منم پشت سرتون میام، گوش وامیستم ببینم چی میگه!
گفتم: اما اگه شما بخوای بیای که…
گفت: اما نداره. یالا برو تا راه نیوفتاده سر خود. منم یواش میام از پشتتون…

🔴این داستان متعلق به ادمین نی نی پرارین است و کپی برداری از داستان بی فوروارد مطلب و ذکر منبع( @niniperarin ) حرام است! استفاده فقط به شرط فوروارد!!
این داستان ادامه دارد…