قسمت ۹۸۲

🔴 اگر مادر هستید توصیه میکنم حتما بخونید!
دسترسی به قسمت اول 👉
#مادر_شدن_عجیب_من ۹۸۲ (قسمت نهصد و هشتاد و دو)
join 👉 @niniperarin 📚
سراسیمه گفت: خانوم، خان داره میاد. سواراش زودتر رسیدن!! خودش هم میرسه الساعه….
توران فرز پا شد. چارقدش رو انداخت سرش و خواست بره. گفتم: هول نکنین خانوم. عجله کار شیطونه! میری ندونسته یه حرفی میزنی تازه خان رو با خودت چپ میکنی.
گفت: کار از این حرفا به رد خاتون. گربه رو دم حجله نکشم، دیگه تا عمر دارم اسیرم. حکم زن برای خان شده مث زعفرون. زیاد که بشه به خورد خر میدن! بزارم حرمسرا راه بندازه تو عمارت، دیگه نه من خانوم میشم نه اونای دیگه که میشن هووم. خسرو هم که هنوز هیچی نشده هوا ورش داشته و داره برام میتازونه! اما کور خونده. گربه شیره در گرفتن موش، اما در مصاف با پلنگ موشه…
پا شدم. گفتم: خود دانی خانوم. از ما گفتن. ولی فقط تو نیستی که دلت خونه، سحرگل هم داره جلز و ولز میکنه و دلش خوش نیس از این بابت. بزار اون پا پیش بزاره.
تازه با این حرف بیشتر نادلگرون شد و راه افتاد که زودتر بره. گفت: پس اون هم میخواد جولان بده تو این والزاریات و از آب گل آلود ماهی بگیره. کور خونده.
رفت. دویدم سراغ سحرگل که خبرش کنم ولی خبر بهش رسیده بود و خودش زودتر رفته بود توی حیاط. منم رفتم. سحرگل و توران اصلا انگار نه انگار که همدیگه رو میشناسن، یکی اینور حیاط ایستاده بود و اون یکی هم اونور و به هم کون محلی میکردن.
چیزی نگذشته بود که خسرو وارد عمارت شد. خسته بود، با سر و وضع به هم ریخته. از اسبش اومد پایین. همین که چشمش به توران و من افتاد، خستگیش بیشتر شد. از همون دور نگام کرد و یه سری به نشونه ی تأسف تکون داد. سحرگل رفت طرفش و بعد سلام و احوالپرسی شروع کرد باهاش آروم پچ پچ کردن.
توران چشم دوخته بود به در و منتظر برزو خان بود. چند لحظه گذشت. کسی نیومد. اومد طرف من و گفت: پس چرا نیومد برزو خان؟ این پسره ی لندهور نبایست هوای آقاش رو میداشت؟ یا بایست با هم میومدن یا این بعد از اون میومد! برعکس شده زمونه انگاری…
گفتم: والا نمیدونم خانوم! برزو خان رو که میشناسی. حتمی خودش امر کرده. اونم سر و کله اش الان پیدا میشه…
خسرو رفت داخل عمارت و من و توران موندیم توی حیاط. چند دقیقه ای ایستادیم ولی خبری نشد. توران آروم و قرار نداشت و هی این پا اون پا میکرد. گفت: از این خسروی الدنگ هیچ چیزی بعید نیست. نکنه بلایی سر خان آورده باشه!
گفتم: این چه حرفیه توران خانوم؟ خان تأخیر کرده حتمی دلیلی داره. با خسرو خان هم خوب نیستین درست، ولی دلیل نمیشه بیخود گناهشو بشورین.
گفت: تو که میدونی من با اینا حرف نمیزنم. بخوامم باهاشون دهن به دهن بشم بدجور دعوام میشه! تو که زبونشون رو میفهمی برو یه خبری بگیر ببین برزو خان چرا نیومده!
قبول کردم. فرستادمش تو اتاق خودش و خودم رفتم سراغ خسرو. در اتاق رو که زدم سحرگل اومد وا کرد. دیدم خسرو نشسته رو زمین و دستش رو گذاشته رو پیشونیش و غمبرک زده. به سحرگل نگاه کردم دیدم اون هم همچین سر دماغ نیست. رفت نشست بغل خسرو و سرش و زیر انداخت…

🔴این داستان متعلق به ادمین نی نی پرارین است و کپی برداری از داستان بی فوروارد مطلب و ذکر منبع( @niniperarin ) حرام است! استفاده فقط به شرط فوروارد!!
این داستان ادامه دارد…