چه زیبا میشد این دنیا

چه زیبا میشداین دنیا💓
اگر شاه و گدا کم بود💓
اگر بر زخم هر قلبی💓
همان اندازه مرهم بود💓
چه زیبا میشد این دنیا💓
اگر دستی بگیرد دست💓
اگر قدری محبت را..💓
به ناف زندگانی بست💓
چه زیبا میشد این دنیا💓
کمی هم با وفا باشیم💓
نباشد روزگاری که…💓
نمک بر زخم هم پاشیم💓
چه زیبا میشد این دنیا💓
نیاید اشک محرومی💓
زمین و آسمان لرزد💓
ز آه و درد مظلومی💓
چه زیبا میشد این دنیا💓
شود کینه ز دلها گم💓
اگر بشکستن پیمان💓
نگردد عادت مردم💓

join👉 @Niniperarin