آیا پنیر خنگ کننده است؟

پنیر حاوی ماده ای بنام تیرامین است که سبب کندی ذهن میشود. برای پیشگیری از این اتفاق باید از خوراکیهای حاوی مس مثل خرما وگردو را باپنیر مصرف کرد. بهترین زمان جذب کلسیم شب است.
join👉 @niniperarin