ارزش غذایی باقالا خشک

ارزش غذایی باقالای خشک بیش ازباقالای تازه است اما ویتامینC باقالای تازه بیشترست. باقالا،کمخونی را رفع میکند بشرطی که فرد به فاویسم دچار نباشد. باقالا به اندازه میگو هوش رازیادمیکند.
join👉 @niniperarin