فلج شدن با مرغ نپخته!

 

🔴هشدار: فلج شدن با #مرغ_نپخته‼باکتری ای در مرغ خوب پخته نشده وجود دارد که میتواند سبب بروز سندروم گیلن باره شود. این سندروم یک اختلال خودایمنی است وعلت اصلی فلج در دنیامحسوب میشود.
join👉 @Niniperarin