شنبلیله شیر افزا

استفاده از شنبلیله در غذا باعث رفع کمخونی کودک میشه! شنبلیله شیر افزای مهمیه و در درمان رماتیسم و کاهش درد مفاصل بسیار عالی عمل میکنه! شنبلیله از سکته در بزرگسالان پیشگیری میکنه!
join👉 @niniperarin