هسته پرتقال، عامل آپاندیس

رنگدانه زرد آب پرتقال سبب کاهش آسیب تابش نورخورشید میشود. آب پرتقال بهترین میوه ضدسنگ کلیه است. پرتقال برای حفظ ویتامین Cبمحض بریدن،خورده شود. هسته پرتقال سبب بروز آپاندیس میشود.
Join👉 @niniperarin 🍊