قسمت 24

🔴 اگر مادر هستید توصیه میکنم حتما بخونید!

#مادر_شدن_عجیب_من (قسمت بیست و چهارم)
join 👉 @niniperarin 📚
شیخ: علی ایّحال لبّ کلام این بود که خدمتت عرض کردم حاج رضا. طبق فرمایش شما ما انجام وظیفه کردیم و مابقی اش هم انشالله خیره و هر چی قسمت باشه.
اینو که گفت صدای دو رگه پر حجم حاج رضا را شنیدم که اصلا به قیافه اش نمیخورد. وقتی اومدن دزدکی از پشت پنجره دیدمش. قد کوتاهی داشت و شکم گنده براومده و یه کلا پشمی مشکی هم به سرش. ساعت جیبی اش را هم بیشتر برای خود نمایی با یه زنجیر نقره به جلیقه اش آویزون کرده بود. پکی عمیق به سیگارش زدو گفت: حرف شما برای ما سنده حاح آقا…شما که تائید کنی ما میگیم چشم. این بنده خدا هم هر کی هست، یه روزه مهمون ماست و میخوایم صد ساله هم دعا گو باشه. ننه فضل الله گفت: ایشالله ایشالله. خدا از بزرگی کمتون نکنه حاج رضا. شما کسوت بازارین و مریم خاتون هم انگار کنین که خواهر ما. ایشالله یه پسر کاکل زری براتون بزاد مثل این فضل الله من… حاجی پرید وسط حرفش که انشالله خدا سلامتی بده به زوجه محترمتون زهره خانوم. هرچی قسمت باشه و خدا بخواد. اگه عمرشون به دنیا میبود که … زل زده بودم به آینه. هرچی بیشتر نگاه میکردم بیشتر وهم برم میداشت. چراغ نفتی را برداشتم و گرفتم جلوی صورتم که مطمئن بشم. خدیجه را میدیدم تو آینه با همون قیافه کبودی که شب آخر وصیت کرد، زل زده بود بهم و تو آینه میخندید. بعد خنده هاش شد قهقهه و صدای خنده هاش همه جا را برداشت. دستم را گذاشتم روی دهنش و فشار دادم که صداش را ببرم. ولی فایده نداشت. دیوونه وار قهقهه میزد. باید کاری میکردم. اگر نه بقیه صداش را میشنیدن. ممکن بود همه چیز را برای شیخ و ننه فضل الله و حاج رضا تعریف کنه و پته ام را بریزه رو آب. دویدم سمت پنجره، بازش کردم و خدیجه را پرت کردم وسط حیاط. صد تیکه شد و صدای خنده اش شد صد برابر. دیگه طاقت نداشتم. در گوشام را گرفتم و چشمام را بستم که یهو دستی زد سر شونه ام. از جا پریدم و کم مونده بود که فریاد بکشم. ننه فضل الله بود: خاتون چرا هرچی صدات میکنم چایی را نمیاری؟ بعد خندید و گفت: نکنه نپسندیدی؟ چایی را که بردم تو بعد از اینکه تعارف کردم نشستم. شیخ گفت: اگه هر دو موافقین که صیغه محرمیت را همینجا جاری کنم. بعد رو به حاج رضا گفت: شما هم فردا بیای عروست را برداری و به سلامتی ببری خونه بخت. نفهمیدم چی شد و چه طور گذشت. همه چی سریع تموم شد. ننه فضل الله که یواشکی نشگونم گرفت به خودم اومدم. سرش را که به نشونه تأیید تکون داد منم صدام را نازک کردم که جوون بشه و گفتم: بله. شیخ صلوات فرستاد و ننه فضل الله شیرینی تعارف کرد. فردا که شد حاج رضا اومد….

🔴این داستان متعلق به ادمین نی نی پرارین است و کپی برداری از داستان بی فوروارد مطلب و ذکر منبع( @niniperarin ) حرام است! استفاده فقط به شرط فوروارد!!
این داستان ادامه دارد..