تو بهتر می فهمی یا پيامبر خدا؟ (طنز)

شخصی مادر پیرش را در زنبیلی می گذاشت و هرجا می رفت، همراه خودش میبرد. روزی پيامبرى او را دید. به وی فرمود: آن زن کیست ؟
گفت مادرم است.
فرمود: او را شوهر بده.
گفت: پیر است و قادر به حرکت نیست.
پیرزن دو دستش را از زنبیل بیرون آورد و بر سر پسرش زدو گفت: چرا حرف مفت میزنی تو بهتر می فهمی یا پيامبر خدا؟ 😑😄
join👉 @Niniperarin