مادر قدیمی! مامانای جدید!

مادر قدیمی یا جدید؟ ( #طنز )
join👉 @niniperarin
مادر قدیم: (شاعر ایرج میرزا)👇👇
گویند مرا چو زاد مادر♥️پستان به دهان گرفتن آموخت♥️شبها بر گاهواره ی من♥️بیدار نشست و خفتن آموخت♥️دستم بگرفت و پا به پا برد♥️ تا شیوه ی راه رفتن آموخت♥️یک حرف و دو حرف بر زبانم♥️الفاظ نهاد و گفتن اموخت♥️لبخند نهاد بر لب من♥️بر غنچه گل شکفتن آموخت♥️پس هستن من ز هستن اوست ♥️ تا هستم و هست دارمش دوست♥️

مامانای جدید: (😄 شاعر مطمئنا مرد بوده)👇👇
گویند مرا چو زاد مادر🍃روی کاناپه لمیدن آموخت🍃شبها بر ماهواره تا صبح🍃بنشست و کلیپ دیدن آموخت🍃 بر چهره سبوس و ماست مالید🍃تا شیوه ی خوشگلیدن آموخت🍃بنمود تتو دو ابرویش را🍃تا رسم کمان کشیدن آموخت🍃هر ماه برفت نزد جراح🍃آیین چروک کشیدن آموخت🍃دستم بگرفت و برد بازار🍃 همواره طلا خریدن آموخت🍃با قوم خودش همیشه پیوند🍃ازقوم شوهر، بریدن آموخت🍃 آسوده نشست و با اس ام اس🍃جکهای خفن چتیدن آموخت🍃چون سوخت غذای ما شب و روز🍃از پیک مدد رسیدن آموخت🍃چون مادر من چنین بیاموخت🍃تا هستم و هست دارمش دوست!!🍃
join👉 @niniperarin