بابا آب داد!

#بابا_آب_داد!!
join👉 @Niniperarin 💜
اولین جمله ای که ما در اول دبستان می آموزیم چیست؟
بابا آب داد …
میدانید اولین جمله ای که انگلیسها در دبستان یاد می گیرند چیست؟
من میتوانم بخوانم و بنویسم …
و اولین جمله ای که ژاپنی ها یاد میگیرند :
من باید بدانم …
و این است که ما همیشه چشممان به دست پدر است و پدر را ضامن تامین همه ملزومات زندگی میدانیم و در بزرگسالی نیز حتی زندگی تجملی را انتظار داریم که ارث پدری باشد … کار از ریشه خراب است و این یعنی: “فقر فرهنگی …”
join👉 @Niniperarin 💜