همسرت را سه جا میتوانی بشناسی!

#همسر
join👉 @Niniperarin 💍
همسرت را سه جا میتوانی بشناسی:
در ﺟﻤﻌﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ هست
در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ خونواده اش هستند.
در جمعی که بهترین دوستاش هستند
اگر در ﺍﯾﻦ سه ﺟﺎ تنها نماندی بهترین رفیقت همسر توست.
توی شادی هاش یک قدم برو عقب و چیزی نگو… اگر خودش جای تو را خالی دید و صدات کرد بدون که بهترین رفیق توست.
join👉 @Niniperarin 💍