دیدگاه مردان دنیا درباره زنان

#دیدگاه_مردان_بزرگ_دنیا_در_مورد_زنان(فوق العاده اس)
join👉 @niniperarin 🌹
✅زن شاهکار خلقت است(برنارد شاو)
✅در دنیا تنها دو چیز زیباست، زن و گل (مالرب)
✅زن رسماً مربی مرد و مهّذب اخلاق اوست(فرانس)
✅اگر زن نبود نوابغ جهان را چه کسی پرورش میداد؟( ناپلئون)
✅مردان آفریننده کارهای مهمند و زنان به وجود آورنده مردان(رولان)
✅مردان قانون وضع میکنند و زنان اخلاق بوجود می آورند(ورسیه)
✅با زنی ازدواج کنید که اگر مرد میبود بهترین دوست شما میشد(بردون)
✅خشم زن مانند الماس است میدرخشد اما نمیسوزاند(تاگور)
✅هرچه ایمان مرد به هوشش بیشتر شود زن بهتر میتواند گولش بزند (بایرن)
✅زن تاج سر آفرینش است، نی نی پرارین او شریک زندگی و یار ساعات درماندگیست (گوته)
✅برای تحمل شدائد زندگی باید عاشق چیزی بود،کاری، زنی، آرمانی (آنا)
✅منشأ هر کار بزرگی زن است، زن کتابیست که جز به مهر و محبت خوانده نمیشود(لامارتین)
✅چیزی که زن دارد و مرد را تسخیر میکند، مهربانی اوست، نه سیمای زیبایش(شکسپیر)
✅زن زشت در دنیا وجود ندارد فقط برخی زنان هستند که نمیتوانند خود را زیبا جلوه دهند(برنارد شاو)
✅هر کجا مردی یافت شد که به مقامات عالیه رسیده یقیناً زنی پاکدامن او را همراهی کرده(شیلر)
✅زن عاقل به تربیت همسرش همت میگمارد و مرد عاقل میگذارد که زنش او را تربیت کند(تواین)
✅هیچ چیز غرور مرد را مثل شادی زنش ارضاء نمیکند، چون همیشه آنرا مربوط به خود میداند(جونسون)
✅مردانیکه بیشتر از حقوق و هنجار زنان پشتیبانی میکنند خود بیشتر از دیگران به نهاد زن میتازند(ارد بزرگ)
✅زنان بخوبی مردان میتوانند اسرار را حفظ کنند ولی به یکدیگر میگویند تا در حفظ آن شریک باشند(داستایوفسکی)
✅آیندۀ اجتماع در دست مادران است. اگر جهان به میانجیگری زن گرفتار شود،تنها اوست که میتواند آن را نجات دهد(ابوفور)
✅به هر اندازه که زن آرام و مطیع و با عصمت است، به همان اندازۀ قدرت فرمانروایی او شدیدتر و استوارتر است(میشله)
✅زن وقتیکه دوست بدارد، غیر از محبوب خود چیزی را نمیبیند و هرچه عاطفه، مهربانی و نوازش و فداکاری دارد تنها برای او به کار میبرد (دوده)
join👉 @niniperarin 🌹