آشغالانس

#کامیون_حمل_زباله
join👉 @niniperarin ♥
یه روز سوار تاکسي شدم که برم فرودگاه …
که در حین حرکت، ناگهان یه ماشین درست جلوي ما از پارک ‌اومد بیرون! راننده تاکسي ‌محکم زد روو ترمز و دقیقا به فاصله ي چند سانت از اون ماشین ایستاد ….
راننده ي مقصر، سرش ‌رو برگردوند طرف راننده تاکسي و شروع ‌کرد به داد و فریاد ! اما راننده تاکسي لبخند زد و واسه اون شخص دست تکون داد و به راهش ادامه داد …
توی راه بهش گفتم: شما كه مقصر نبودید و ممکن ‌بود ماشینتون صدمه ‌ببینه ! چرا بهش هیچي نگفتین ؟!
نی نی پرارین اینجا بود که راننده تاکسي قانونِ جالبي ‌رو به ‌من ياد داد …
قانون “کامیونِ حملِ زباله” !
گفت: اینجور آدما، مثل کامیون حمل زباله هستن ! اونا از درون، لبریز از آشغال ‌هایي مانندِ ناکامي، خشم، حسادت و نفرت هستند !
وقتي ‌که این آشغال ‌ها در اعماقِ ‌ وجودشون تلنبار میشه، به جایي براي تخلیه احتیاج دارن! شما به خودتون نگیرین …
فقط لبخند بزنین و دست تکون بدين!
براشون ‌آرزوي خیر کنین…
بعد ادامه داد:
آدمِ باهوش، اجازه نمي ‌ده که کامیونِ حمل زباله، روزش را خراب کنه!
join👉 @niniperarin ♥