فال حافظ!

#فال_حافظ
join👉 @niniperarin 🎬🎥
بعد از نمایش یک فیلم ایرانی، با دوستان خارجی نشسته بودیم به گفتگو
يكيشان پرسيد: آن پسرک سر چهار راه چه می‌فروخت؟ مواد مخدر بود يا…
من پاسخ دادم فال می‌فروخت!
پرسيد: فال چيه؟
گفتم: شعر!
شعرهای شاعر بزرگ ایرانی، حافظ! با هيجان گفت: يعنی شما از كشوری می‌آييد كه در خيابان‌هايش شعر می‌فروشند و مردم عادی پول می‌دهند و شعر می‌خرند؟؟!! می‌رفت سر ميزهای مختلف و با شگفتی اين را به همه می‌گفت!
و اين يعنی زاويه‌ی ديد…
يكی سياهی می‌بيند…. و یکی زیبایی!
join👉 @niniperarin 🎬🎥
#اصغر_فرهادی