حواسمان باشد…

#حواسمان_باشد…
join👉 @niniperarin
حواسمان باشد
❤️هیچگاه از اطرافیان خود نپرسیم پدر یا مادرت، چگونه از دنیا رفت؟
💛هیچگاه از پدر یا مادری نپرسیم که فرزندتون چطوری درگذشت؟
💚هیچگاه از كسیكه هنوز كار پیدا نكرده (خصوصا در جمع) نپرسیم؛ هنوز بیكاری؟ اگر کاری از دستمان بر می آید، جلوی جمع اینکار را نکنیم.
💙هیچگاه از فقیر و تنگدست نپرسیم، پول احتیاج داری؟ بدون اینكه بخواهد، به او پول بدهیم تا همیشه برایش عزیز بمانیم و حرمت و احترامش را حفظ کنیم.
💜هیچگاه از زنی كه بچه دار نمیشود نپرسید هنوز بچه دار نشده اید؟ نی نی پرارین از خدا بخواهید فرزندی نیکو، سالم و صالح به آنها عطا كند.
❤️هیچگاه از میهمان نپرسیم آب یا میوه میل دارید؟ بلكه بی چون و چرا پذیرایی كنیم. به این رسم میهمان نوازی میگویند.
💛هیچگاه از مجردی نپرسیم چرا هنوز ازدواج نکرده ای؟ از خدا بخواهیم، همسری شایسته نصیبش گرداند.
💚هیچگاه بخاطر خنداندن دیگران کسی را مسخره نكنیم…

🔴همیشه آنچه برای خود نمیپسندیم برای دیگران هم نپسندیم.
join👉 @niniperarin