ریا در جامعه

#تلنگر
join👉 @niniperarin ♥️
اکبر عبدی میگوید: یک روز سر سریال با حسین پناهی بودیم،هوا هم وحشتناک سرد بود. از ماشین پیاده شد بدون کاپشن!
گفتم: حسین! این جوری اومدی از خونه بیرون؟ سرما نخوری؟ کاپشن خوشگلت کو؟
گفت: کاپشنم خوشگل بود نه؟
گفتم آره!
گفت: منم خیلی “دوسش داشتم”. ولی سر راه یه نفرو دیدم، که هم “دوس‍ِش داشت” و هم” احتیاجش داشت”. ولی من فقط “دوستش داشتم”.

🔴بزرگترین تصویر از ریا در جامعه هنگامی است که به فقرا لباسهای کهنه و قدیمی و غذای مانده ات را میدهی و به ثروتمندان هدایای با ارزشی که به آنها محتاج نیستند!
join👉 @niniperarin ♥