از بچه ها یاد بگیریم

#آنتراکت
join👉 @Niniperarin
بزرگمهرمیگويد:
5 خصلت خوب را از بچه ها ياد بگيریم:
✅ بچه ها غم روزی را نمیخورند (چون میدانند والدين آنها مسئول روزی آنها هستند. ما هم اگر خدا را مثل والدين خودمان بدانيم، غصه روزی را نخواهیم خورد. به خدا هم اعتقاد داشته باشیم هم اعتمااااد !!).
✅بچه ها به اندک چيزی قانعند.
✅وقتی با هم دعوا میکنند، زود آشتی میکنند و از هم کينه به دل نميگيرند.
✅هرچه دارند، با هم میخورند.
✅ بچه ها وقتی مريض میشوند، از درد نمینالند.
join👉 @Niniperarin