زیباترین سیرکی بود که به عمرم نرفته بودم

#چارلی_چاپلین
join👉 @Niniperarin 💰
با پدرم رفتم سیرک، توی صف خرید بلیط یک زن و شوهر باچهار تا بچشون جلوی ما بودند. وقتی به باجه رسيدند و متصدی باجه، قیمت بلیط ها رو بهشون اعلام کرد؛ ناگهان رنگ صورت مرد، تغییر کرد و نگاهی به همسرش انداخت،معلوم بود که پول کافی ندارد و نميدانست چه بکند….!!!
ناگهان پدرم دست در جیبش کرد و یک اسکناس صد دلاری بیرون آورد و روی زمین انداخت، سپس خم شد و پول را از زمین برداشت و به شانه مرد زد و گفت: ببخشید آقا، این پول از جیب شما افتاد. مرد که متوجه موضوع شده بود، بهت زده به پدرم نگاه کرد و گفت: متشکرم آقا…!!!!
مرد شریفی بود ولی برای اینکه پیش بچه هايش شرمنده نشود، کمک پدر را پذیرفت.مطلب نی نی پرارین. بعد از اينکه بچه ها به همراه پدر و مادرشان داخل سیرک شدند، ما آهسته از صف خارج شدیم و به طرف خانه برگشتیم و من در دلم به داشتن چنین پدری افتخار کردم…
“آن زیباترین سیرکی بود که به عمرم نرفته بودم”……
ثروتمند زندگی کنیم، بجای آنکه ثروتمند بمیریم.
join👉 @Niniperarin 💰