قلّک

#قلک
join 👉 @niniperarin 💰
به بچه ها چه چیزی یاد میدهیم؟ اولین فضیلتِ ناچیزی که به فکرمان میرسد، یاد دادنِ “پس انداز” به فرزندانمان است. یک قلک به آنها هدیه می دهیم و توضیح میدهیم که جمع کردنِ پول، چقدر زیباتر از خرج کردن است! بنابراین، قلک، اولین اشتباهِ ماست، در برنامه ی تربیتی مان، یک فضیلتِ ناچیز، برقرار کرده ایم. غافل از آنکه وقتی که قلک سرانجام شکسته شد و پول خرج شد، بچه ها احساسِ تنهایی و غم می کنند که دیگر پولی نیست!
تا آنجا که مربوط به تربیتِ بچه ها میشود، فکر میکنم که نباید به آنها فضیلت های ناچیز، بلکه باید فضیلت های بزرگ را آموخت.
✅ نه صرفه جویی را؛ که سخاوت را و بی تفاوتی به پول را.
✅نه احتیاط را؛ که شهامت و حقیر شمردن خطر را.
✅ نه زیرکی را؛ که صراحت و عشق به واقعیت را.
✅نه سیاست در بازی را؛ که عشق به همنوع و فداکاری را.
✅نه آرزوی توفیق را؛ که آرزوی بودن و دانستن را.
📚 کتاب: فضیلتهای ناچیز
📝نویسنده: ناتالیا گینزبورگ
❣ترجمه: محسن ابراهیم
join 👉 @niniperarin 💰