ﺑﭽﻪ که بودم، فکر میکردم پدر و مادرها…

#ساعت_شنی
join👉 @niniperarin ⌛
ﺑﭽﻪ که بودم، فکر میکردم پدر و مادرها، مثل ساعت شنی هستند
تمام که بشوند، بَرِشان میگردانی، از نو شروع میشوند…
بعدها فهمیدم پدر و مادرها مثل مداد رنگی هستند…
دنیایت را رنگ میکنند
و کوچک میشوند تا زندگی ات را زیبا کنند…
کاش زودتر کسی راستش را به من گفته بود…
گفته بود که پدر و مادرها مثل قند میمانند،
چای زندگی ات را که شیرین بکنند
خودشان تمام میشوند…
join👉 @niniperarin ⌛