آشپزخانه سنگری زنانه است…

#آشپزخانه
join👉 @niniperarin
آشپزخانه سنگر است،
یك سنگرِ زنانه.
سنگرى كه زن را پناه میشود.
آسمان دلش كه بارانى میشود ظرفها را میشوید؛
آرزوهایش را تكه تكه میكند و در فریزر میگذارد؛ به بهانهء پیازها اشك میریزد؛
جانش كه به جوش مى آید، غصه هایش را دم میكند؛ تنهایى هایش را در غذا میریزد و وقتى خوب جا افتاد آنها را در ظرف میچیند و با فكرهایش دورچین میكند؛
در آخر به همهء آنها نگاه میكند، لبخند میزند، كمى عشق از گوشه ی دورِ دلش پیدا می كند و با آن روىِ تمامِ تنهایى و غصه هایش را میپوشاند.
نی نی پرارین. زنانگى انتها ندارد.
كترى سوتِ پایانِ جنگِ امروز را به صدا درمى آورد؛
و زن با خودش فكر میكند:
آشپزخانه سنگر است
یك سنگرِ زنانه….
join👉 @niniperarin