نامه ی ابراهام لینکن به آموزگار پسرش

نامه آبراهام لینکن به آموزگار پسرش:
join👉 @Niniperarin 🖌
به پسرم درس بدهید… او بايد بداند كه همه مردم عادل و صادق نيستند. به پسرم بياموزيد كه به ازاي هر آدم شياد، انسانهاي درست و صديق هم وجود دارند. به او بگوييد در ازاي هر سياستمدار خودخواه، رهبر باحميتي نيز وجود دارد. به او بياموزيد كه در ازاي هر دشمن، دوستي هست. ميدانم كه وقت مي گيرد، اما به او بياموزيد، اگر با كار و زحمت يك دلار كسب كند، بهتر از اين است كه پنج دلار از روي زمين پيدا كند. به او بياموزيد كه از باختن پند بگيرد و از پيروز شدن لذت ببرد. او را از غبطه خوردن برحذر داريد. به او نقش و تاثير مهم خنديدن را يادآور شويد. اگر ميتوانيد به او نقش مهم كتاب در زندگي را آموزش دهيد.
به او بگوييد كه تعمق كند:
به پرندگان در حال پرواز در دل آسمان،
به گلهاي درون باغچه،
به زنبورها كه در هوا پرواز مي كنند، ‌دقيق شود.
به پسرم بياموزيد كه در مدرسه بهتر است مردود شود، اما با تقلب به قبولي نرسد!!
به پسرم ياد دهيد كه با ملايم ها، ‌ملايم و با گردن كشان، گردن كش باشد. به او بگوييد به باورهایش ايمان داشته باشد، ‌حتي اگر همه خلاف او حرف بزنند و تمسخر کنند! به پسرم ياد بدهيد كه همه حرفها را بشنود و سخني را كه به نظرش درست ميرسد، انتخاب كند. ارزش هاي زندگي را به پسرم آموزش دهيد! مطلب متعلق به کانال نی نی پرارین است. اگر ميتوانيد به پسرم ياد دهيد كه در اوج اندوه تبسم كند. به او بياموزيد كه در اشك ريختن خجالتي وجود ندارد. به او بياموزيد كه ميتواند براي فكر و شعورش مبلغي تعيين كند، اما قيمت گذاري براي دل بي معناست!! به او بگوييد تسليم هياهو نشود و اگر خود را بر حق ميداند، پاي سخنش بايستد و با تمام قوا بجنگد. در كار تدريس به پسرم ملايمت بخرج دهيد، اما از او يك نازپرورده نسازيد؛ بگذاريد كه شجاع باشد. به او بیاموزید به مردم اعتقاد داشته باشد. توقع زیادی است اما ببینید چه کار میتوانید بکنید!
join👉 @Niniperarin 🖌