مادربزرگ هميشه ميگفت…

#درد_تن_یک_جا_نمیماند!
join👉 @Niniperarin 🔻
مادربزرگ هميشه ميگفت:‌ دردِ تن يك جا نمى ماند! كليه ميزند به كمر،كمر مي زند به پا، پا مي زند به قلب… ميگفت: درد هى توى تَنِت تقسيم ميشود! اما دردِ روح قُلمبه ميشود. يك جا اَمانَت را مى بُرَد، هركسي هم كه از راه برسد و بپرسد چه مرگت است؟ فقط ميشود دستت را روى زانو و كمرت بگذارى و ناله كنى كه تير مي كشد. درد روح را نميشود نشان كسى داد ….
join👉 @Niniperarin 🔺