هرگز هرگز(متن فوق العاده)

#هرگز
join👉 @Niniperarin
✅هرگز در یک زمان دنبال 2خرگوش ندو!
✅هرگز در موقعیتی که خود در آن نبوده ای کسی را قضاوت نکن!
✅هرگز از همسر کسی چه مثبت چه منفی صحبت نکن!!
✅هرگز برای کودکان اسباب بازی جنگی هدیه نبر!
✅هرگز در حضور نفر سوم کسی را نصیحت نکن.
✅هرگز دریای آرام از کسی ناخدای قهرمان نمیسازد!
✅هرگز با انگشت کثیف رو به دیگران اشاره نکن. تا مادامی که انگشت تو آلوده است، نمیتوانی به عیوب دیگران اشاره کنی!
✅هرگز تحت کنترل و تاثیر سه چیز قرار نگیر: گذشته، پول و مردم.
✅هرگز3 چیز را فدای هیچ چیز نکن. مطلب متعلق به نی نی پرارین است. احساست را، صداقتت را و خانواده ات را.
✅هرگز برای خالی کردن خودت دیگری را لبریز نکن.
✅هرگز فرصت کم را با سرعت زیاد جبران نکن.
✅هرگز بدون اطلاع قبلی به خانه یا محل کار کسی نرو!
✅هرگز تا پایان انجام کاری از موفقیت درمورد آن با هیچ احدی حرف نزن.
✅هرگز با انسان وقیح و بی حیا بحث و جدل نکن چون او چیزی برای از دست دادن ندارد و فقط تو را ضایع میکند!
✅هرگز از کسی که همواره با تو موافق است چیزی یاد نمیگیری.
✅هرگز به پسری که میگوید مادرم با تو مخالف است امید ازدواج موفق نداشته باش!
✅هرگز از جلو به یک گاو و از عقب به یک خر و از هیچ سمتی به یک احمق نزدیک نشو. نادان را از هر طرف که بنویسی و بخوانی نادان است.
💟آدرس #موفقیت:
بزرگراه “توکل”، بلوار “آرامش”، خیابان “صبوری”، میدان “عمل”، مجتمع “انگیزه”، واحد “پشتکار”، پلاک20، منزل “صداقت”
✴آدرس #شکست:
بزرگراه “بدبینی”، بلوار “حقارت”، خیایان “توهم”، میدان “شعار”، بن بست “چه کنم؟”، طبقه “زیرزمین”، منزل “فلاکت”
join👉 @Niniperarin
#دکتر_انوشه