زتدگی ارزش جنگیدن دارد…

کفشهایم رامیپوشم
و درزندگی قدم میزنم…
زندگی ارزش رفتن دارد…
آنقدر میروم تا صدای پاشنه هایم
گوش نا امیدی را کر کند.
خوب میدانم کفشهایم
پاهایم را میزند
اماهمچنان خواهم رفت
زیرا زندگی ارزش لنگان رفتن را دارد..
join👉 @Niniperarin ✨