شما دوزاری دارید؟؟

#دوزاری_مان_دیر_افتاد
join👉 @niniperarin 💰
ببخشید، یک سكه دوزاری دارید؟
میخواهم به گذشته ها، زنگ بزنم!
به آن روزهای دور…
به دلهای بزرگ،
به محل كار پدرم،
به جوانی مادرم،
به کوچه هاى كودكى،
به هم بازیهاى بچگى.
میخواهم زنگ بزنم به دوچرخۀ خسته ام،
به مسیر مدرسه ام که خنده های مرا فراموش کرده،
به نیمکتهای پر از یادگاری،
به زنگهاى تفریح مدرسه،
به زمستانی که با زمین قهر نبود،
به بخارى نفتى که همۀ ما رابا عشق دور هم جمع میکرد،
میدانم نی نی پرارین. آن خاطره ها کوچ کرده اند…
میدانم … مطمئنم كه تو هم، دنبال سكه میگردى !!
افسوس…هیچ سکه ای در هیچ گوشی تلفنی،
دیگر ما را به آن روزها وصل نخواهد کرد…
حیف … صد افسوس که دوزاری مان بموقع نیفتاد!
join👉 @niniperarin 💰