آدمها شبیه لیوانند!

#آدمها_شبیه_لیوانند
join👉 @niniperarin
آدمها شبیه لیوانند… ظرفیتهایی مشخص دارند… بعضی به اندازه استکان، بعضی فنجان، بعضی هم یک پارچ بزرگ!! وقتی بیش از ظرفیت لیوان در آن آب بریزی، سر ریز میشود، خیس میشوی،حتی گاهی که در اوج بدشانسی باشی و در لیوان به جای آب، شربتی چیزی را زیادی ریخته باشی و سرریز شده باشد، لکه ش تا ابد بر روی لباست میماند… آدمها مثل لیوان میمانند … ظرفیتهایی مشخص دارند….. لطفا” قبل از ریختن مهر و عطوفت در پیمانه های وجودیشان، ظرفیتشان را بسنج… به اندازه محبت کن… اگر اینکار را نکنی، وقتی زیادی محبت کنی اگر سر ریز شدند و محبت بالا آوردند، باد الکی به غبغب انداختند و پیراهن احساست را لکه دار کردند ، فقط از خودت و عملکرد خودت عصبانی باش، نه از آدمها که شبیه لیوانند….
join👉 @niniperarin