نام دخترانه ترکی

نام دخترانه ترکی

حرف  الف :

ئل آبا :مادر ، خواهر بزرگتر
آباقای :عنوانی برای خطاب به بانوان مسن و محترم
آپا : بزرگ ، خواهر بزرگتر
آتناز:–
آچا: خوشایند ،مادر، بانوی مسن در خور احترام
آچالیا : نام گلی است
آچقین گول: گل شکفته شده
آچیق گول: غنچه یا گل شکفته شده
آدیگول:  آنکه نامش همچو گل است
آدینا: نام کوهی معروف که شهر زنوز از بلاد آذربایجان را در برگرفته است
آرایلی:  دختر پاکنام، همچو ماه پاک و درخشان
آرزی: آرزو
آرسیتا: نام منطقه ای ازسرزمین ماننا درغرب همدان فعلی
آسانا :دختر زیبا
آسلیم: مفید،دارای خیروفایده
آسوده:  آرام، راحت، دنج ، آرامش یافته،آسوده گشته
آغان: شهاب آسمانی،شراره آتش،شعله ،زبانه آتش
آغ بنیز :سفید چهره،دارای صورت روشن
آغجاقیز : دختر سپید پیکروسپید چهره
آغجاگول: زیباهمچوگل سپیدرنگ،کاملا سفید
آک ایپک: ابریشم سفید،پارچه ابریشمی سفید رنگ
آک چیچ: گل سپید رنگ
آکچین  معصوم ،پاکدامن،آبرومند
آک یز :ستاره درخشان،جسم آسمانی سفید رنگ
آلا گؤز : چشم درشت وآبی رنگ،چشمان شیفته کننده درخشان
آلاله: لاله سرخ
آلانور: نوردر خشان،برّاق
آلتینای: ماه طلایی
آلتینلی: طلایی
آلتینیار:  یارطلایی
آل چیچک:  گل سرخ رنگ
آچیق:  روشن ،آشکار، سعادت،نیکبختی
آچیق گون روزصاف وروشن
آرال: جزایرنزدیک به هم،مابین دوجزیره،رود دریایی که دروسط دو خشکی باشد
آرین: پاکیزه،خالص،درخشان،اصیل
آسا:  بسیار،فراوان،بی حد ومرز
آغجا: سفید رخسار،بسیارروشن روی،مایل به سفیدی
آک بوداک: شاخه درختی که سپید رنگ است، بوته سفید
آکمان: کاملا سفید بی گناه، پاک ومعصوم،آبرومند
آک یورت:  میهن نیک،ایل وسرزمین آباد
آلتان: طلا،شفق سرخ رنگ
آلتین: طلا،فلزقیمتی وزردرنگی که ضد زنگ می باشد
آلقا:  پسندیدن،راضی شدن، دعای خیربدرقه کسی ساختن،تعریف وتمجید کردن
آلقیش: ستودن،مدح گفتن،تعریف وتمجید،تشویق
آل کیم: رنگین کمان،قوس قزح
آل گول:  گل سرخ رنگ
آلگون: آفتاب سرخ
آلنار: انارسرخ
آلما : سیب، درخت سیب جنگلی
آلمیلا :سیب سفید
آلِو: زبانه آتش،داغ وپرحرارت
آلیشان:  علف آهو
آمراق:  عزیز،دوست داشتنی،شیدا،شیفته،پاک وصاف
آمول: صبو،حلیم،ساکت،آرام،بانزاکت،مٶدب منظم
آناشن: مادر شاد ومسرور
آناک: خاطره،هدیه،حافظه
آناگول: گل مادر،گلی که همچومادرباشد(منظورازگل همان فرزند است)،دخترزیبا،برتر
آنایار :دوست ویارمادر
آنداچ: خاطره،هدیه ،یادگار،ارمغان
آنسال:  مربوط به قوۀ تفکر،عقلی
آنلیک: فهمیده،عقل،ذهن
آنناک:  یادگار،خاطره
آنی : خاطره،به یادآوردن
آی:  ماه ،روشن،زیبا،براق،جذاب وگیرا
آی بن: آفریده شده همانند ماه،جذاب ودرخشان همچون ماه
آی بنیز :ماه چهره،آنکه سیمایش مثل ماه باشد،زیباروی
آی پار: درخشنده وفروزان همانند ماه
آیپارا: ماه نو،هلال ماه
آی پری:  زیبا مانند ماه
آیتاج: تاجی که همانندماه درخشان وبرّاق باشد،زیبا،ناطق
آیتار: بشارت دهنده
آیتارشن:  قاصدشادی
آیتک : مانند ماه
آیتن: ماه پیکر، همچون ماه، زیبا، خوش قد و قامت، خوشایند
آی جامال:  ماه رخسار،آنکه صورتی زیباهمچون ماه داشته باشد
آیجان:  پاکدل،دختری که تن وروانش به پاکی ماه باشد
آی چیچک:  گل آفتابگردان
آیدا:  در ماه یا قمر، گیاهی خوشبوکه کنارآب میرویدو با گیاه «قایتارما»یا«بئش مارماق»که کاربرد طبّی دارند، ماه مادر
آی دار: کاکل،یال
آیداشن: شادی وسروردر ماه
آیداگول:  گلی که در سطح کره ماه روئیده باشد یااز ماه آورده شده باشد ،گل ماه .زیبا ،خوب روی
آیدان: آفریده شده ازماه،ایجاد شده ازماه زیبا چهره ای که از ماه آمده باشد ،نیکو چهره همانندماه
آی دینچ:  استواروپابرجا چون ماه برّاق،درخشان،انبوه
آیرال: مستثنی،آنکه استثنا شده باشد
آی سِئو:  دوست داشتنی مثل ماه
آیسا : زیبا، مانند ماه
آیسان:  شبیه به ماه، مانند ماه
آی سَل:  سیل نورماه،پرتوماه،زیباودرخشان چون ماه
آی سَن:  همانند ماه هستی،به ماه می مانی
آیسودا:  ماه درآب
آی سون: ارمغان ماه،هدیه ماه
آی سونا:  سونای ماه،قویی که پرهای سرش سبزرنگ است و زیباچهره ای که اختصاص به ماه دارد
آی سوی:  آنکه ازماه باشد،ازنسل ماه،برازنده ونیک خوی
آی سین:  مثل ماه هستی،همانند ماهی،زیبا هستی
آیشان: شناخته شده چون ماه،مشهور،نامداروشهیر
آیشن: مثل ماه صاف ودوست داشتنی
آی فَر: سفید مثل ماه ،نورودرخشش ماه،زینت ماه
آی قاش:  دارای ابروانی همچون هلال ماه (در شعر کاربرد بسیاردارد )
آی قیز :دختری که ازماه آمده باشد دخترزیباوخوشایند
آی گئن: مرتبط با ماه،دوست بسیارنزدیک وهمدل،همراز
آی گول: گل ماه،زیبا همانند ماه
آیلا:  هاله اطراف ماه وسایرسیارات،شفق،درخشش
آیلار: ماه ها ، زیبا ، پاک
آیلان: همراه ماه، شبیه به ماه
آیلی: مهتاب، پر از ماه، دارای ماه
آیلین: دایرۀاطراف ماه،هاله
آیمان: انسانِ ماه،آنکه ازماه باشد،زیبا چون ماه
آیمان: مثل ماه
آیناز: زیباچهره ای که نازوعشوه داشته باشد،مهناز
آی نور: نورانی مثل ماه ،پرتو ماه،درخشان چون ماه
آی نیسه:  بانویا دختری که چون ماه زیباباشد
ائتکین:  تأثیرگذارنده،مؤثرواقع شونده،فعّال،اقدام کننده
ائتناز: نازکن
ائل آی:  ماه ایل،زیباروی طایفه
ائلبالی:  شیرین وعسل ایل وطایفه
ائل بَزَر:  زینت طایفه،زیباچهرۀ قبیله،انسان نیکوی ولایت
ائل بزه ر :زینت دهندۀ ایل وطایفه
ائلتاج: تاج ایل ،شخص مورد احترام خلق،زعیم ورهبرسرزمین
ائلتاش :هم ایل ،هموطن،هم طایفه
ائلچین :لایق ایل ،برای مردم وایل
آئل سئوَر:  عاشق وشیفتۀ سرزمین وایل
ائلکین: میهمان،سیاحت کننده
ائلگین: غریب ،مهاجر،آنکه ازخانه وکاشانه اش مهجورمانده باشد
ائوین : هسته یادانه،تخم،مایه واصل هرچیزجوهروعصاره
اَبرَن: دنیا،کائنات،سما وفضا
ابرو : خطوط موج دارکشیده شده برروی لوحه های آهنی و غیره،نقوش و خطوط طبیعی روی سطوح
أدا (عربی ) :نازوعشوه،رفتار وسلوک،طرز،اسلوب،اجرا وایفا نمودن
أرسن:  شبیه به قهرمانان وجوانمردان
أ رکانا:  آزاد،مختارومستقل
أرگم: نازنین من،محبوب من
أرگول:  همانند گل،انسانی نظیرگل
أرمغان: هدیه،تحفه
أرمَن: لایق حرمت واحترام،خوش یمن ومبارک
أسمر :گندمگون
أسیم:  وزش باد،شدّت باد،مه
أسین: مه صبحگاهی،نسیم سحری،الهام،احساساتی شدن،هوس
ألیک: جیران،آهو،غزال کوهی
السای :مانند ماه
الشن : شادی قوم ، افتخار و شان قوم
الماه :ماه ایل (زیباترین دختر قوم)
المیرا :زن بزرگ ایل
الناز (ائل ناز) :نازنین قوم ، زیبا و عشوه گر طایفه
الین :دختری برای فامیل و قوم
اوتکو:  سر انجام نیک،ظَفَر
اود آنا:  مادرآتش
اود دنیز :دریای آتش
اودشَن: شاد آتشین وپرحرارت
اوروز :بخت وطالع ،خوشبخت،ماه،روزه داری،ماه صیام (رمضان )
اوزای: فضا،عالم لایتناهی
اوزوک : انگشتر
اوستون: بهتر، درسطحی برتر
اوسلو :صاحب کمال،عاقل،آرام
اوغور: موفقیّت،نیکی،بخت ،طالع
اوغورلو: شخص خوش یمن ومبارک وخجسته،مایۀ برکت
اوکای:  بیانگراحساس رضایت وخوشنودی است،احسنت،آفرین،بسیار نیکو
اولجا: غنیمت،بخشش وعطا
اولجای:  بخت،طالع،اقبال
اولدوز :ستاره
اولکان :بسیاربزرگ،عظیم
اولکَر :هفت ستاره خوشه پروین،ثریّا
اولگون: رنگ آبی،به رنگ آب
اولوس : ملّت،خلق،قوم وطایفه
اوماچ: امید،مقصد وهدف،آرزو
اومای:  الهه
اومیده:  آرزو،آمال،خواسته
اونای: شریف، نامدار،پرآوازه
اونسال:  بسیارمشهور
اونلو: شهیروپرآوازه،جذّاب وگیرا
اویسال:  حرف شنو،مطیع
ایپک: تارهای بسیارظریف ودرخشان ابریشم
ایپک تن:  دارای پیکری لطیف وظریف نظیرابریشم
ایپک نور : برّاق
ایزگی: عاقل،باهوش وباذکاوت،عادل ومنصف
ایزیناز :خوش اثر
ایستَر:  خواستن،طلب نمودن
ایستَک:  آرزو،خواسته،مراد
ایشیک :روشنایی،فروغ،تابناکی
ایشیل : منوّرشدن،درخشیدن،فروغ،پرتو
ایشیلار:  تابنده ،منوّر ،درخشنده
ایشیلاک:  براق وتابناک،دارای درخشش وپرتو
ایشین: اشعه ،شعاع نور،پرتو،شفق
ایشین سو: درخشش آب،روشنایی حاصل ازبازتابش نورتوسط آب
ایلایدا : پری دریایی، زیبای شهر و ایل
ایلدَش: متولد شدگان در یک مکان
ایلدیر :روشنایی ،برق زدن ،درخشش
ایلقیم: سراب
ایلک آی:  ماه نو ،ماه هلال
ایلک ایز : اولین نشانه ،نخستین علامت
ایلکناز : اولین ناز (اولین دختر خانواده )
ایلگار : سال برف
ایلگی: مناسب،ارتباط ووابستگی،کنجکاوی
ایلمَن:  وابسته به ایل وطایفه
اینجی: دُرّ،مروارید،بسیار تابناک
اٶزآیتان:  کاملا شبیه به شفق
اٶزآیسان: نظیرماه
اٶزبال: عسل اصل وحقیقی
اٶزبَن:  خال ویژه ومادرزاد
اٶزبیل:  آنکه دارای دانشی خاص است،باسواد وآگاه
اٶزپینار : منبع آب منحصربه فرد،آب حیات بخش وزلال چشمه
اٶزجان: تَنی،عزیزومحبوب
اٶزدَش : فاقد تفاوت،کاملا یکسان
اٶزدَک:  ماده،ماتریال،تنۀ درخت
اٶزگو: منحصربه فرد،خاص وویژه
اٶزگول: ویژگی،گونه ونوع
اٶزگولَچ: آنکه خنده منحصربه فردی دارد،دارای طرزخنده ای ویژه
اٶزگونَش : نظیرخورشید
اٶزَل: چیره دست وماهر،ویژه،مخصوص،جداگانه
اٶزلَر :حسرت کشنده،دلتنگ
اٶزلَم:  درذوق وشوق دیدار کسی یا چیزی بودن،حسرت،آرزو
اٶزن: توجه واعتنای جدی
اٶزیورت:  سرزمین مادری،میهن،ایل ووطن وطایفه
اٶکه: تیزفهم ،باهوش،متفکروعاقل
اٶگه: متفکر،عاقل،وزیر،مشاور
اٶن ایز : اوّلین اثر،نخستین راه
اٶوگول: لایق تعریف وتمجید
اٶیوک:  هیجان حاصله ازحس عشق ومحبّت،جوش وخروش عشق

حرف  ب :

باخیش:  نگاه
بادام گؤز: چشم بادامی
باریش: صلح،آتش بس،آشتی
بارینج:  شبدرکوهی
باغیش:  بخشیدن،هدیه نمودن،عطا
بالا:  اولاد،فرزند،نوزاد
بال سان: شیرین همانندعسل،متعلق به عسل
باللی :ترکیب شده باعسل،شیرین ولذّت بخش همانندعسل
بایاز: دراصل بیاض است ؛کاملا سفید
بایان: خانم ،بانو
بایراق: تکّه پارچۀ رنگی که بررویش علامت با نشان خاصّ یک دولت ،خلق ،حزب ویا مؤسسه
بَتی: تصویرکردن ،چهره وصورت،فرم،اندام وپیکر،قدوقامت
بَتیک: مکتوب،نامه،نوشته های رسمی،سند،دعای مکتوب
بَدیز :زیبا ،خوش قدوقامت،ظریف
بَگَنچ: خوشایند ،پسندیده ومطلوب
بَزَک: نقش ونگار ،آرایش وزینت
بَلگَن: شایسته ،لایق ،سزاوار
بَلگَین:  واضح،بارز وآشکار،روشن
بَنزَر: شبیه ،نظیر،مانند ،شایسته ،مناسب
بَن شَن:  من خوشبخت هستم ،بختیار ونیک اقبالم ،من شاد ومسرورم
بنفشه:  مَنَکشه
بَن گول:  گل ویا شکوفه خالدار
بَنگین:  دائمی ،جاویدان وابدی
بَن لی : آنکه در چهره ویا پیکرش خال داشته باشد ،دارای خال یا لکه
بَنیجه:  ابدی، جاودان ، بی انتها ،ماندگار وهمیشگی
بولود : ابر ،بخار
بی بی ناز : بی بی( ترکی) + ناز(فارسی) ، بی بی عنوانی احترام آمیز برای زنان سالخورده
بیرجه:  واحد ،تک ،یگانه ،یکی
بیرسَن: آنکه یکی باشد، بی بَدیل، یکّه و تنها
بیر گول: گل بی مثل ومانند،گل یگانه وَبدیل
بیلگه: عالم ،انسان مُدرک ،صاحب معلومات ومحفوظات ذهنی عمیق ووسیع
بیلگی:  علم ودانش ،سواد ومعلومات ،معرفت وآگاهی
بیلگین:  عالم ،صاحب دانش وفضیلت

حرف  پ :

پارلا:  بدرخش!تابناک شو !
پارلار: نور می افشاند ،می درخشد
پارلاش: روشنی ،درخشندگی
پارلاک: نورافشان ،بَرّاق وتابناک
پَتَک:  کندو
پَک اؤز:  دارای صبرواستقامت
پیرلانتا:  برلیان ،الماس تراش خورده ،سنگ ذی قیمتی که در برابرنوربه رنگهای زیبا ومتنوعی گراید
پینار :چشمه ،چشمۀ جوشان آب اززمین
پرنیا :اصیل، دارنده اصل و نسب (فرنیا ، پرنیان)

حرف  ت :

تئللی: دختری با گیسوی بلندوزیبا ،دارای زلفهای زیباومُزیِّن
تئل نار :زیبارویی که موهایش درخشان چون آتش است
تئلناز : دختری با گیسوی ناز وقشنگ
تئل نور:  دارای موهای شفاف وبرّاق
تابراک: سرزنده ،زرنگ وکاری ،قبراق وسرحال
تاتلی: بامزه وبانمک
تاچلی :آنکه تاج برسرداشته باشد
تارلا : کشتزار
تارو:  به حالت ظریف درآورنده ،به هیجان آمدن ،عصبانی گشتن
تاریم: چادر ،خانه ،مکان ،سر پوشیده
تالکوک: محل اتصال کوه هابه همدیگر
تامای :ماه کامل ماه تمام
تان آک:  سرخی افق ،عجیب وغریب
تان آل: نظیرشفق ،مایۀ حیرت ،عجیب
تان زَر :طلای غیر عادی وعجیب
تان سو: خارق العاده ،بسیارعجیب
تان گول : گلی که صبح زود بشکفد ،گل صبحگاهی
تان ییلدیز : ستاره ،زهره ،ونوس
تایسیز:  بی همتا
تَجیم: تجارت ،خرید وفروش
تَرگول: گل نوشکفته ،شکوفه تازه
ترکان :ملکه
ترلان : پرنده ای از خانواده باز شکاری
تَرنیسه: دختر جوان وبا طراوت
تَک آی:  ماه یگانه ،ماه تک وبی همتا ،زیباروی بی نظیر
تَکسین:  یکی یکدانه ،یگانه ،بی نظیر
تَک گول: گل بی نظیر،آنکه در زیبایی بی نظیراست
تَگیر :ارزش ،بهاء ،قیمت
َتن آی:  همانند وهمسان ماه ،نظیرماه
توپاز: نوعی سنگ الوان وقیمتی
توراج: نوعی پرنده از تیرۀ ماکیان شبیه به مرغ باگوشت بسیار لذیذ
تویقو(دویغو) :احساس ،عاطفه ،درک
توران: نامی بود که ایرانیان باستان به محل زندگی وسرزمین ترکهانسبت دادند ،زیستگاه ترکها
تورانلی:  اهل توران زمین،ترک
تورک تَن: از جمعیت وتبار ترکها
تورمَن: مرغوب وبا کیفیت ،اعلا
تورناز : دختر ترک و نازدار
تولین:  آنکه بسیار ظریف دیده می شود، آینه
توماقان: گل نیلوفر
تونا:  نام ترکی رود« دونای» که پس از رود وولگا واقع در اروپا طولانی ترین محسوب می شود

حرف  ج :

جئیران: غزال ،آهو
جان ایپک: آنکه روح وقلبش همچون ابریشم لطیف وظریف است
جان سِئل: متعلّق به روح وجان ،زنده وجاندار
جان سونار :کسیکه جان ودلش رادر تَبَق اخلاص گذارد ،آنکه از جانش نیزدریغ نورزد
جان سوی: آنکه از تبارنیاکانی نیکو وقدرتمند باشد
جان شَن:  مسرور وبانشاط ،خوشبخت ، خوشحال وسرزنده
جَرَن:  جیران،گوزن ماده،کاربرداین نام بصورت «جَران »نیزدیده می شود
جیلوه لی:  باناز وغمزه ،آنکه عشوه وکرشمه کند
جیلوه ناز: نازنین ،دارای ناز وغمزه ،عشوه گر

حرف  چ :

چئچئن :زیبا،برازنده وخوشایند

چاغداش: معاصر، هم عصر، زندگی کردن در یک برهۀ زمانی واحد

چاغری:  شاهین شکاری ،طرلان؛ دعوت کردن ،بیانیه ،فراخواندن
چاغلار: آبشار، آبی که جوشان وهمراه باغلیان وکف جاری گردد
چاغلایان: آبشار،آبشار مصنوعی ،آب یارودی که از یک مکان مرتفع سرازیر گردد
چاقیر:  نام مخلوط با خاکستری ،پرنده شاهین تند وتیزودرشت
چانلی یاز : بهار مه آلود
چایلان:  ماسه زار ،ریگزار
چلنگ:  حلقه گل ، تاج طلایی یانقره ای
چولپان: ستارۀ زهریاناهید،ونوس
چیچک: شکوفه ، گلهای گیاهان ودرختان که دارای رنگها ورایحه های متنوّعند
چیچک ناز :نازنین همانند گل ،زیبا رخسارعشوه گر
چیلَک: گیاه توت فرنگی ومیوۀ آن
چیم ناز: بسیار ناز کننده ،دارای عشوه وناز

حرف ح:

حاک سال:  منسوب به حق وحقیقت ،درارتباط با حق
حورال : آزاد، مستقل،آزاده

حرف خ:

خاتون :درزن ،عیال،زوجه وهمسر
خانیم: عنوانی است مختص بانوان وبرگرفته از کلمه خان
خانیم زَر :خانمی نظیر طلا

حرف  د :

دادلی:  خوشمزه،بامزه
داغشَن:  شادی وسرور کوهستان
دالغا : موج
دانشن:  فجر شادی
دَفنه: درخت همیشه سبز که ازبرگهایش‎درصنایع غذایی‎استفاده میشود،درختچۀ غاز،درختچۀ برگ بو
دَنیز:  دریا ، قسمت دریاهای زمین،دریای آب شور که با خشکی احاطه شود،وسیع،افزون،بی نهایت
دورا:  قله کوه
دور تَکین: همچون دُرّ،نظیر مروارید ،عزیز ودوست داشتنی
دوردانه :دانه مروارید،دُرّ،لٶلٶ،عزیزومحبوب،خلف یااولاد گرامی ودوست داشتنی
دورنا :درنا
دوزگون:  راست ودرست،عاری ازکجی وانحراف،مطابق باقاعده واصول ،بدون کمی وکاستی،کامل
دوزلو : بانمک ،ملیح ،باملاحت
دولغون : پر ،تمام
دولقون:  تمام وکامل ،پروانباشته شده ، دارای مضمون،مهم،والا،برتر
دونیا:  کائنات ،کرۀ زمین ،عالم هستی ،عالم اجتماعی انسانها
دویسال: دارای احساس وعاطفه ،صاحب حس وادراک واندر یافت ظریف،حسّاس
دویغو : درک ودریافت حوادث عالم خارج،قابلیت فهم وادراک،متوجه شدن وآگاهی یافتن
دیرلیک:  آسایش ،امن وامان ،آرامش ،حیات ،تفاهم وسازش متقابل
دیکمَن :رأس ،نوک ،قلۀ کوه
دیلَک :آرزو وخواسته،مراد،خواهش
دٶکمن: جذاب،برازنده ولایق
دٶنوش: تغییر و تحول اساسی جهت توسعه وگسترش چیزی ونیز ترقی وپیشرفت می باشد

حرف ر:

رشمه:  روبان یا لنتی که به منظور زینت استفاده می شود
ریما:  نام قدیم در یاچه ارومیه .

حرف ز:

زئینَب: نگین سنگی قیمتی ،جواهرات ،زینت پدر
َزرتکین : دختر یابانویی که نظیرطلااست ،همانند طلا
زَرخانیم: خانمی نظیرطلا ،زیبا روی
زَرلی:  پوشانده شده باطلا ،مزیّن به طلا
زومرود (زُمُرد ) : سنگی قیمتی وبراق به رنگ سبز

حرف ژ:

ژاریک:  درخشنده ،منوّر
ژالین:  شعله
ژَمیس: میوه ،ثمر

حرف س:

سئچکین: ممتاز،لایق گزینش ،برگزیده
سئزال: دارای احساس ،درک کننده ،فهمنده ،حسَاس
سئزَر :آنکه بتواند درک کند
سئل شن:  سیل شادی
سئلناز: سیل ناز وعشوه ،دنیایی از قشنگی
سئودا (سودا) : عشق ومحبّت،سُودا ،عشق شدید،میل ورغبت،هوس وخواسته،آرزو
سئودیم: علاقه مند شدم ،پسندیدم
سئوَر : دوست دارنده وعاشق،محبوب ودوست داشتنی
سئوسای:  احترام متقابل در عشق ورفیق
سئوشن: شادی را دوست دار
سئوکال: محبوبیّت داشته باش وزندگی کن ،حس صداقت درعشق
سئوگی: احساس علاقه ودوستی
سئوگیم: بیان واژه «سئوگی»اززبان اول شخص مفرد
سئوَن:  دلباخته شونده
سئوناز : نازدوست ،عشق ناز
سئویل: دوست داشتنی ،لایق ، محبوب ، شایستۀ دوست داشته شدن
سئویم: جذّاب ،جلب کننده
سئوین: خوشحال گشتن ، شادمان ومسرور شدن
سئوینج: حس شعف وشادی ،فرح
ساچلی: گیسوی بلند
ساچناز: دختری که گیسوان قشنگی دارد
سارا:  قوت و جسارت
سارای: ماه زرد و روشن،نام یکی ازآبادیها درجزیرۀ شاهی دریاچۀ ارومیه .
سارین: ترانه
ساناز :بی همتا ،کم نظیر
سانای: محترم ،لایق احترام
سایا: یک رنگ وبی ریا
سایات: دارای نام وجاه
سایرا(سِهره یاسِیره ) : آواز خواندن ،چه چه زدن ،بلبل
سایراش :نجوا کردن ،زمزمه نمودن ،به آرامی آواز خواندن
سایراو: پرندۀ آوازه خوان ،بلبل
سایقی : احترام ،حرمت ،ادب ونزاکت
سایقین: حرمت نشان دهنده ، احترام گذارنده ،انسان شایسته احترام
سای گول:  گل مورد احترام ،زیبارخساری که لایق احترام است
سایلان : مورد احترام ،معتبر ومحترم
سایلاو: نماینده ،وکیل ،برگزیده
سایین: لایق حرمت ،محترم ،آنکه دیگران باوی محترمانه رفتارنمایند
سدره :نام درختی در آسمان هفتم
سَرپیل: پاشیدن ،پراکنده گشتن ،جهیدن
سَرمین: محجوب ،باحیا ،آبرومند
سرین: صبور بودن
سَلما: برگ درشت ،برگ پهن
سَلَن: صدا ،آوای موزون ،لحن خوش ودلنشین ،آهنگ
سورمه:  ماده ای که بانوان بر چشم کشند ،کَحل
سوسن: دراصل «شوسانّا» است گیاهی از تیره زنبق دارای برگهای زیباو خوشبو،این(نام بین المللی)
سولماز :آنکه تازگی وطراوتش راحفظ کند،همیشه شاداب،به دوراز پژمردگی
سومَر :قوم سومریان که بنابه نظریۀ بسیاری ازدانشمندان ازاقوام ترک بوده .
سونا : قو،اُردک ،اردکی که در ناحیۀ سرش پرهای سبزرنگ دارد،جهت مدح زیبا رویان
سونار : تقدیم می کند ،اهدا می نماید
سونال :تقدیم شده ،پیشکش شده ،عطا گشته ،هدیه شده
سونای: آخرین شب طلوع ماه،عطا شده ،تقدیمی
سوندوس:  دیبا ،پارچه ابریشمی لطیف وگرانبها
سون گول :آخرین گل متولد شده از مادر (فرزند دختر)
سیبئل :قطرۀ باران ،سنبل ،خوشۀ گندم
سیرما :گلابتون،رشته های نازک وظریف وباریک طلایانقره شبیه به نخ،رشته زرین،یاسمین
سیلا:  ملحق شدن ،وصال
سودا : عشق
ساق اولون
ساق یاشین
سوگل: سوگلی
سوین:شاد باش
سلنا : سولنا ، خدای ماه ، الهه ماه ، مجازا ماه
سلین: خروشان

حرف ش:

شایلی :بی همتا
شَن آی:  ماه شادی بخش ،ماه خوشایند
شَنال: خوشحال ومسرور ،راضی وخوشنود ،شاد،دلخوش
شَن ایز :علامت یااثر شادی بخش ،نشانۀ خوشبخت
شَن سَس : خوش آوا
شَن گول:  گلی که مایه خوشبختی است ،گل رضایت بخش
شَن ناز :دختر نازوشاد
شن یار:  یارشاد وخوشحال

حرف ص:

صونا :پاک ، آرام نام پرنده ای بر روی دریاچه ارومیه نام ترکی

حرف ط:

طرلان: بازشکاری،«طارلان»

حرف ف:

فَرآی :نورماه ،مایه زینت وزیبایی ماه
فولیا:  گل نسرین ،نرگس زرد
فوندا : علف جارو یاجاروب ،بیشه ای که در آن علف ها وبوته های بسیاری روئیده باشد،علفزار

حرف ق:

قاراتئل: سیاه مو
قاراجا :تیره رنگ،بُز کوهی
قاراگیله: انگور سیاه دانه
قاراگٶز :سیاه چشم ،دارای چشمانی بامردمک سیاه رنگ
قَرَنفیل :گل میخک
قلم گول:  دارای نگاری چون گل ،زیبارخسار
قنیره: بی مثل ومانند ،زیبارخسار بی نظیر
قوتلوآی: ماه مقدّس وخوش یمن
قیز ناز :دختر نازنین وعشوه گر
قیزیل: سرخ ،طلا
قیزیل گول: گل سرخ(رُز)،گل محمدی

حرف ک:

کاراک: مردمک چشم
کاواک :درخت تبریزی ،سپیدار
کایرا :لطف واحسان ،نیکی کردن
کایران: چمن ،مکانی مسطح ،میدان
کایناک: منبع ،مٲخذ،فعال ، پرانرژی

حرف گ:

کَپَنَک: پروانه
کَکلیک :کبک،پرنده کوهی
کَلَبَک :پروانه
کوتکو: ساده ،متواضع ،مٶدّب
کونات: آنکه محبت وعلاقه سایرین راجلب می نماید ،مهربان
کیمیا: علم شیمی ،حکمت وقدرت
کٶلگه: سایه
کؤنول: قلب ،دل ،احساسات قلبی ،میل واشتیاق ،آرزو ،هوس
گلین: عروس
گول آی: متشکل است ازدوکلمه «گول» و«آی»
گول ایز :نشان وعلامت گل ،ردِّ گل
گول باهار:  گل وبهار
گول بَن: آنکه خالی زیبا چون گل داشته باشد
گول بنیز :گل چهره ،گل گونه
گول بوداق:  شاخه گل ،بوته گل
گول تَک: گل نادروکمیاب ،نظیر گل
گول دَم: دارای نَفَسی خوشبوهمانند گل
گولدَن: به عمل آمده از گل ،متعلق به گل
گولر:  خنده رو ،خندان ،تبسم کننده ، خوشحال ،مهربان ومشفق
گولرآی: « گول ر» و « آی »
گول سئل:  سیلی از گل وشکوفه، نظیروشبیه گل ،متعلق به گل
گول سئو : علاقه نسبت به گل ،دوستدار گل ،شیفته وشیدای گل
گول سئوَن:  عاشق گل
گل سئوین:  خندیدن ،رقص وخنده ،شاد ومسرور گشتن
گول سَرَن:  پراکنده کننده گل
گولسون:  همواره شاد ومسرور ،خوشبخت وخرّم ،خندان
گول سوی:  ازسلالۀ گل ،صاحب اصل و تباری نجیب وپاک چون گل
گوللَر : گلها
گوللو: مزیّن شده با گل ،گلدار
گولوش:  خنده،شاد ومسرورگشتن،حالت ووضعیت خندیدن،مزاح شادی ونشاط
گولومسَر:  همیشه خندان
گلابتون:  رشته های باریک طلاونقره یارشته های نخی شبیه به آنها،نخ زردار
گول یاز :گل بهاری ،گیاهی که در فصل بهار گل دهد
گولین: نظیر وشبیه به گل ،گلزار ،گلستان
گوموش:  نقره
گون: خورشید،روز،دوره و زمان
گون سئل:  نظیر ومانند خورشید
گونَش: خورشید
گون فَر: اشعه خورشید ،پرتو آفتاب
گونول: خواسته وخواهش دل
گٶرکم: منظره،معروف شدن،شٲن وجلال،نمای خارجی
گٶزده: محبوب وپسندیده،تقریر شده،برتراز همه،خوشایند
گؤزَل: زیبا،بی عیب ونقص
گؤزَن: جذاب وگیرا ،زیبا
گؤک سئل : متعلق به آسمان
گؤک سَن : متعلق به آسمان،آسمانی
گؤک من :چشم آبی وبور،دختری با پوست سفید وموی زرد رنگ
گؤنَن: شاد گشتن،مرطوب
گؤی چَک:  زیبا،دوست داشتنی

حرف ل:

لاچین: پرنده ای شکاری ازجنس شاهین با پاهای قرمزرنگ
لیل پار: گیاهی برگ دار که درمناطق پُرمی روید

حرف م:

مئلیسا: تُرَنج ،علف لیمو ،بالنگ
مارال: گوزن ماده ،زیبا
مارتی: مرغ دریایی
ماگنولیا: درخت یا بوته ای است همیشه سبز دارای گلهای‎درشت‎خوش عطر وبرگهایش گاهی میریزد
ماویش: دختر بچه بور یا سفید چهره ای که چشمانی به رنگ آبی روشن داشته باشد
ماه پاره: پارۀ ماه ،تکّه ای ازماه
مایوک: غنچه ،گل نشکفته
مَلتَم:  باد ساحلی ،مه
مَنَکشه: گل بنفشه
مورایپَک: نوعی پارچه مخمل ،ابریشم بنفش رنگ
مورتان: رنگ صورتی شفق به هنگام سپیده دم
مورگول:  گلی که به رنگ بنفش است ،گل بنفش رنگ
مورَن:  رود ،آب روان وجاری ،نهر بزرگ
مویان:  خیرات،خیرونیکی ،ثواب
مین گول: دسته ای حاصل ازهزارگل
مین ناز: آنکه نازوغمزه اش فراوان است،کسی که بسیارنازو آدا دارد

حرف ن:

ناخیش : در اصل « نقش »است،طرح،شکل،زینت وخط
نارچیچک: گل انار
نارگول: گل انار
نارگیله: دانه های داخل انار
نارین: ظریف وباریک ،نازک ، ریزوکوچک
نارین گول : گل یا شکوفه ظریف وریز
ناز گول: گلی که ناز کند ،گل نازنین
نازلی :پرنازوعشوه ،ب اادا و اطوار
نسترن: نسرین
نورال: نورانی شونده ،روشنایی مقدّس
نورایشیک:  بسیار درخشان،برّاقترین نور،بسیارتابناک
نورپری :پری تابناک ونورانی
نورجان: دارای جانی تابناک ودرخشان،آفریده شده ازنور،بسیارزیبا
نورچین: سیل روشنایی ،درخشش نور
نوردان: خلق شده ازروشنایی
نورسان:  همچون نور،نظیر نور
نورلان: تابناک گردنده،درخشان شنونده،نورانی وبرّاق
نورمان: خلق شده ازنور،نظیر نور
نیلای : درخشان، مثل ماه

حرف و:

وارجان:  دارای قلب وروح وجان،اهل دل،صاحب حیات
وَردا: برگرفته از واژه عربی« وَرد» به معنای گل سرخ است

حرف ه:

هومای(الهه): الهه،پرندۀ هما،پرنده دولت وسعادت،یمن وبرکت

حرف ی:

یئشیم : سنگی سبزرنگ وبسیارقیمتی،سنگ یَشم
یئنی شن: شادی جدید،جشن وشادی نو
یئنی گول:  گل نوشکفته،گلی که هنوز طراوت داشته باشد
یاراش: خوشایندی،زیبایی،جذّابی
یاراشیق: دوست داشتنی ،زیباوجذاب ،خوشایند وخوش ظاهر
یارپاق: دراصل «یاپراق» است،برگ درخت وگیاهان
یارلیک: فرمان امر،دستور
یارماکان:  هدیه،ارمغان
یازباهار: فصل مابین تابستان وزمستان،فصل پاییز
یازگول: گلی که درفصل تابستان می شکفد،گل تابستانی
یاسام: نظم وترتیب ،قاعده وقانون
یاشا:  آفرین ،زنده باد
یاشار: زندگی کننده ،دارای عمری طولانی ،سالم وسرزنده
یاشام: حیات،عمر،زندگی
یاشیق: خورشید،نور آفتاب
یاشیل: سبزرنگ،تروتازه،باطراوت
یاشین: رعدوبرق،صاعقه،آذرخش
یاغمور: باران،بارندگی
یالدیز :مزیّن به آب طلا ونقره، زینت داده شده
یالقین: سراب
یانار : مشتعل ، فروزان ، سوزان ، قابل اشتعال ، آتش فشان
یاناک:  گونه ،هریک ازلپهای درصورت
یوجَل:  رفعت، بلندی، گرانقدری
یورتسال :منسوب به وطن ،وطنی
یوردام: چالاکی، با سرعت و با شتاب حرکت کردن،ناز ، عشوه و ادا
یوردوم: وطن من، زادگاه ومیهن من
یوروک:  حیات ،آفرینش ، طرز زندگی
یوسما :نازنین، دارای عشوه و ادا
یوکسَل :برتر، والا، اوج گیرنده و بالا رونده ،محترم، ذیقیمت
یٶنال: دارای هدف وسمت وسو