اسامی کردی

اسامی کردی 
زانیار: دانشور. پسر
سیروان:نام رودی در کردستان. پسر
زیلان: اسم گیاهی بسیار زیبا در قعر چشمه. دختر
روژیا :اولین روز زندگی. دختر
هانا : فریادرس. دختر
سایدا : سایە مادر. دختر
میلکان : سرزمین اجدادی. دختر
رۆنیا : نور چشم. دختر
ڕوناک: روشنایی . دختر
شانی : با ناز راه رفتن. دختر
سروه : نسیم/زمزمه. دختر/پسر
بەیان : سپیدە دم. دختر
ئاڵا :پرچم. دختر
شرمین :با شرم و حیا. دختر
سولین :غنچه گل. دختر
شەنگە: زیبا. دختر
آيرين: آيرين/ آتشين. دختر
ڕوژین : مانند روز. دختر
سوژین : روشنایی زندگی. دختر
اسرین:منسوب بە اشک. دختر
هاوین : تابستان. دختر
سوما : نور چشم. دختر
دیلان : نوعی رقص کوردی . دختر
کالی : دختر چشم آبی با گیسوان طلایی
گلاویژ : ستارە شباهنگ . دختر
دلنیا : دلگرم و مطمئن . دختر
روژینا :مانند روز. دختر
دینا : پسندیده. دختر
ڕوژان : روزها . دختر
دیا: بینائی و نور چشم . دختر
بهناز :نازنين . دختر
آسوو : افق . دختر/پسر
مادیا : از نسل ماد. دختر
نیلا:روشنایی.دختر
نشمیل : خرامان. دختر
کارین : کارا، توانمند. دختر
هیرو: نام گلی زیبا. دختر
مدیا : سرزمین مردم ماد. دختر
هونیا : شعر و ترانە. دختر
لاوین : نوازش دهنده. دختر
بەیان : سپیدە دم. دختر
هیژا : عزیز و ارجمند. پسر
کاوە : پسر
سانان :بزرگان/ شاهان. پسر
زاگروس : کوه. پسر
ئایرا : فرزند آتش/سبز و خرم. پسر
هوزان : آوازه خوان. پسر
کاوان : کوهستان سنگی،جنگجوی آزادی خواه. پسر
کامیار : آرزومند/موفق. پسر
بابان : بزرگ خانە. پسر
پایار : پایدار و استوار. پسر
ڕزگار : آزاد. پسر
وریا : هوشیار، باهوش. پسر
ارتین = گرمای آتش و پاکی حاصل از آتش. پسر
دژار : قلعه. پسر
یارسان : مرد اهل حق، مرد با خدا. پسر
اراد = پاک/ فرشته ای در دین زرتشت. پسر
ڕیبوار : رهگدز. پسر
هیوا : امید. پسر
باشوان : نام کوهی در کوردستان. پسر
آگرین : آتشين. کنايه از آدم شجاع . پسر/دختر
ژوان: میعادگاه عاشق و معشوق
ژیار : فرهنگ و تمدن . پسر