با ماساژ گوش بیماری ها رادرمان کنیم!

بر اساس علم رفلکسولوژی( بازتاب درمانی) ماساژ گوش میتواند به رفع دردهای کل بدن کمک کند. با ماساژ بخشهای مختلف گوش،میتوان دردبخشهای مختلف بدن رابدون دارو وتحمل عوارض دارو تسکین داد!👌
join👉 @niniperarin