گیاهان خطرناک و مرگبار آپارتمانی برای کودکان

🔴 باور میکنید خرزهره،دیفنباخیا یا پیچک میتونن کشنده باشن!😰😳
🔻بعضی از گلهای آپارتمانی که توی خونه داریم سمی وحتی گاهی #کشنده اس!
🔴یعنی دست زدن یاخوردن برگش توسط بچه ها مرگباره!
join👉 @Niniperarin 🌵