کودکان را نبوسید!

بوسیدن نوزاد باعث ورود میکروب وویروسهای بیماری زا به درون بدن نوزاد وبیمارشدن وی خواهند شد! بوسیدن گوش نوزاد میتوانند سبب کرشدن او شود. نقاط #کم_خطرتر برای بوسیدن کودک ونوزاد☝☝
join👉 @Niniperarin