علت چاقی خودتان را کشف کنید!

دسته۱:خوردن غذاهای بی کیفیت و زیاد
دسته۲:استرس زیاد و خوردنهای عصبی
دسته۳:چاقی بی تحرکی
دسته۴:چاقی خوردن نشاسته
دسته۵: ژنتیکی
دسته ۶: مقاومت به انسولین
join 👉 @Niniperarin