نمودار رشد

  • کودک من باید چند کیلو باشد؟ آیا کودک من لاغر و کم وزن است؟ وزن نرمال یک کودک … ماهه  و … ساله چقدر باید باشد؟

#جدول_تناسب #قد #وزن #سن

این نمودار متناسب با سن کودکان طراحی شده و در آن جنسیت کودک نیز درنظر گرفته شده است.

  • نکته ی مهم: اینکه در این نمودار فرض بر این است که وزن کودک هنگام تولد نرمال بوده و نارس و کم وزن به دنیا نیامده باشد!