هر دل دردی مربوط به یک بخش از بدن است!

هر دل درد در کودکان و بزرگسال منشاء دارد. ناحیه درد به شناخت مشکل بهتر کمک میکند. اگر کودک میگوید دل درد دارم، باید از او بخواهیم محل دقیق را به ما نشان بدهد!
join 👉 @niniperarin ☝☝