قسمت ۱۰۵۹

🔴 اگر مادر هستید توصیه میکنم حتما بخونید!
دسترسی به قسمت اول 👉
#مادر_شدن_عجیب_من ۱۰۵۹(قسمت هزار و پنجاه و نه)
join 👉 @niniperarin 📚
گفت: مگه چه هیزم تری بهت فروخته بودم زن حاجی که این کارو با من کردی؟ نکنه از جادو جنبلای ننه ام دبت پر بوده خواستی تلافیش رو سر من در بیاری؟ حساب من با اون خدا بیامرز جداست. دلخوری داشتی تا زنده بود به خودش میگفتی، عین خیلیهای دیگه…
مشتی خانوم با یه کاسه شوربا اومد تو. گفت: مردم که رحم و مروت ندارن قربونت برم. هزار بار یارو جواب گرفته، یه بار کافیه اونطوری که دلش میخواد نشه. مگه ول میکنن؟ میوفتن رو دور تلافی. نمیگن هزار بار کارشون راه افتاده، یه بار هم ممکنه به مصلحتشون نبوده و دعا و جادو کارگر نیوفتاده! همین یه بار کافیه که کینه ی شتری بگیرن. مروت هم خوب چیزیه والا! چشم و رو میخواد که تو این دوره زمونه کسی نداره…
گفتم: این حرفا چیه میزنی مشتی خانوم؟ کینه کجا بود؟ اتفاقا واسه اینکه خوب بدونی از کار اون خدابیامرز بیشتر رضایت داشتم تا دعاهای تو! کلی خدابیامرزی تو این مدت براش فرستادم. اصلا به خاطر اون بود که اومدم سراغ شما. وگرنه اطمینون نداشتم به کسی!
مشتی خانوم یا قاشق شوربا گذاشت دهن گرگ آقا و گفت: بشکنه این دست که نمک نداره! حالا بیا و خوبی کن. این از حال و روز بچه ام، اینم از دست درد نکنی خودم. همینه که میگم دیگه کسی چشم و رو نداره. بخور ننه، بخور قلم انداختم توش جون بگیری حساب اینا رو زودتر صاف کنی….
رو کردم به گرگ آقا و گفتم: این مهملات و خاله زنک بازیا رو میزاری کنار زودتر بگی ببینم چه خبر بوده یا نه؟ این همه ادعا داشتی، از پس یه کار بر نیومدی! دیگه این همه مغلطه کردن نداره. بگو نتونستم، این کاره نیستم، پول رو گرفتم، بالا کشیدم و خلاص. تا منم حساب کار خودمو بکنم!
گرگ آقا کاسه شوربا رو هل داد از جلوی دهنش کنار، نیم خیز شد و گفت: رو راستی تاوون داره که من دارم میدم. درس شد واسم که منبعد، راست و حسینی تا نکنم با کسی. گول سر و ریخت و چسناله های دروغیت رو خوردم. مردن سه تا رفقام و زخم خوردن خودم که اونم الله بختکی زنده موندم، برام شد درس که دیگه به حرف زن جماعت اعتبار نکنم!
داد زدم: میگی چه خبر شده یا نه؟ میخوای برم همه جا پر کنم پول رفیقاش رو بالا کشید بندازه تو قمار و سرشون رو زیر آب کرد؟
خوف کرد. چند لحظه چشماش رو بست، نفس عمیق کشید و گفت: رفتیم به نشونی ای که دادی. نرسیده دوره مون کردن ایلیاتیا. همونطور که گفتی. گفتیم پیغوم داریم برای قلی خان. بردنمون تو سیاه چادرش. دوتامون وایسادیم بیرون با اسلحه، دوتامون رفتیم تو چادر بی اسلحه.
نشستیم رو بروش. گفت پیغومتون چیه؟ گفتیم براش. حرفمون که تموم شد پاشد. پاشدیم. بردمون دم چادر. دستش رو گرفت پشت گوشش. گفت: میشنفین؟
گوشام رو تیز کردم، دستم رو بردم پشت گوشم. ولی هیچ صدایی نمی اومد.
گفتم: نه!
گفت: حق داری. کسی تا تو این دشت و این چادرا نبوده باشه نمیشنفه! اونهایی هم که قبل از شما شنفتن دیگه نمیتونن بشنفن!
گفتم: چی رو؟
گفت: صدای جزای دروغگو رو! بعد هم اشاره کرد به آدماش. تفنگش رو آوردن. اون دوتا رفیقم که بیرون بودن، تا خواستن به خودشون بجنبن، آدمای قلی خان با تیر زدنشون و نقش زمینشون کردن. قلی خان تفنگش رو گرفت طرف من و گفت….

🔴این داستان متعلق به ادمین نی نی پرارین است و کپی برداری از داستان بی فوروارد مطلب و ذکر منبع( @niniperarin ) حرام است! استفاده فقط به شرط فوروارد!!
این داستان ادامه دارد…