انار را با سفیدی های وسطش بخورید!

پره های سفید درون انار جلوی نفخ ویبوست انار رامیگیرد. انار را با سفیدیهای نازکش بخورید چون سفیدیهای انار بشدت ضدسرطانست وخون را تصفیه میکند! انار ضدسرفه، اشتهاآور و ضدیبوست است!
join👉 @niniperarin