دکتر طارق حبیب

پروفسور و روانپزشک معروف، دکتر طارق علی الحبیب می گوید:
🔻کودکت خیلی دروغ میگه! چون خیلی بهش گیر میدی.
🔻کودکت اعتماد بنفس نداره! چون تشویقش نمی کنی.
🔻کودکت کم حرفه! چون باهاش حرف نمیزنی.
🔻کودکت دزدی میکنه! چون بذل و بخشش رو بهش یاد نمیدی!
🔻کودکت ترسوئه! چون همیشه طرفداریشو میکنی.
🔻کودکت به دیگران احترام نمیزاره!چون صدات رو واسش پایین نمی آری.
🔻کودکت همیشه عصبیه! چون ازش تعریف نمیکنی.
🔻کودکت بخیله! چون باهاش همکاری نمیکنی.
🔻کودکت به دیگران پرخاش میکنه! چون تو خشن و سختگیری.
🔻کودکت ضعیفه! چون همیشه تهدیدش میکنی.
🔻کودکت داد و فریاد میکنه! چون بهش اهمیت نمیدی.
🔻کودکت ناراحتت میکنه! چون بغلش نمی کنی و نمیبوسیش.
🔻کودکت ازت فرمان نمی بره! چون درخواستات بیش از حده.
🔻کودکت گوشه گیره! چون همیشه مشغولی.(مشغول کارهای خودت)
🔴نمود این رفتارها در بزرگسالی بسیار خطرناک و غیرقابل درمانست.
🔴پدران… مادران؟! کودک آیینه تمام نمای اعمال ماست…

join👉 @niniperarin