قدیما…

#قدیما
join👉 @niniperarin
قدیما بیسکویت ها هم باوفا بودند «مادر»!
اما الان بیسکویت ها هم بی وفا شدند «های بای»..!! نیومده،میره (سلام خداحافظ)
🍃نمیدونم قدّ ما کوتاه بود…
یا قدیما برف بیشتر میومد!!
🍃نمیدونم دل ما خوش بود
یا قدیما بیشتر خوش میگذشت!!
🍃نمیدونم سلامتی بیشتر بود
یا ما مریض نبودیم!!
🍃نمیدونم ما بی نیاز بودیم
یا توقع ها پایین بود!!
🍃نمیدونم همه چی داشتیم
یا چشم و هم چشمی نداشتیم!!
🍃نمیدونم اون موقع ها حوصله داشتیم
یا الان وقت نداریم!!
🍃نمیدونم چی داشتیم چی نداشتیم
اما روزای خوبی داشتیم…
join👉 @niniperarin