درد و دل های یک مرد متاهل

درد دل یه مرد متاهل:
join👉 @niniperarin 🤣
آقا ما يه زن گرفتيم، يعني شيرين ترين و فرحبخش ترين لحظات عمرمونو در زندگي زناشويي تجربه کرديم…
ميرفتيم سر کار، زنمون ميگفت: چرا انقد ميري سر کار؟ چرا به من نميرسي؟
ميمونديم تو خونه ميگفت: چرا نميري سر کار؟ پس کي ميخواد پول بياره تو اين خونه؟
مي نشستيم رو مبل ميگفت: من بايد از صبح تا شب تو اين خونه جون بکنم جنابعالي رو مبل لم بدي؟
پا ميشديم کمکش کنيم ميگفت: یا خدا اومدي خرابکاري کني؟
قيافه مون ژوليده پوليده بود ميگفت: تو اصلاٌ بخاطر من به خودت نميرسي!
به خودمون ميرسيديم ميگفت: داري خودتو برا کي خوشگل ميکني؟
از دستپختش تعريف نميکرديم ميگفت: تو اصلاٌ قدرشناس زحمتاي من نيستي!
تعريف ميکرديم، ميگفت: ها؟ چه گندي زدي که حالا با اين حرفا ميخواي وجدانتو راحت کني؟…
خلاصه به این شکله که ما هنوز شیرین ترين و فرحبخش ترين لحظات عمرمون ادامه داره😑
join👉 @niniperarin 🤣