اهل ادبیات ها بخوانید

#آری_آری_زندگی_زیباست!
Join👉 @niniperarin 🍃
امشب يه آقايِ جااُفتاده اي اومد داخلِ مطب، سلام كرد و نشست كنارِ دستم، گفتم : بفرمائيد مشكلتون چيه: ….
گفت: بيابان را سراسر مَه گرفته است….
بي اختيار گفتم: چِراغِ قريه پنهانست
گفت: موجي گَرم در خونِ بيابان است….
گُفتم: نيما… گفت: نخير شاملو…
نشوندِمش پُشتِ دستگاه و معاينه اش كردم…. يعني تا حالا هيچ کس دنيا را از پُشتِ آبِ مرواريد به اين قشنگي واسه ام توصيف نكرده بود… خنديدم و پرسيدم چندسالتونه؟ اونم خنديد و گفت: به پايان رسيديم اما نكرديم آغاز…
بي اختيار گفتم: فروريخت پَرها نكرديم پرواز…
اونم گفت: ببخشاي اي روشنِ عشق بر ما ببخشاي..
گفتم: فريدون مشيري؟ بلافاصله گفت: نخير شفيعي كدكني و هفتاد و شيش سالمه….
يعني تا حالا هيچ کس گُذرِ عمر را اينقد قشنگ برام توصيف نكرده بود!! نی نی پرارین معاينات را كه انجام دادم، دوباره نشستم پشت ميزم و اونم كنارِ دستم…
پرسيدم: حالا ميخواين عمل كنين يا نه؟ گفت: آري آري زندگي زيباست…
دوباره كِرمَم گرفت و بي اختيار گفتم: زندگي آتشگهي ديرنده پابرجاست، گر بيفروزيش رقصِ شعله هايش هر كران پيداست..
سَرِشو تكون داد و گفت: ورنه خاموش است و خاموشي گناهِ ماست….
گفتم: حميد مصدق… گفت: نخير سياوش كسرائي
يعني تا حالا هيچ كس به اين قشنگي پوزمو نزده بود….😄
Join👉 @niniperarin 🍃