ﻣﺮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻘﻠﺶ ﺑﻨﮕﺮ، ﻧﻪ ﺑﻪ ﺛﺮﻭﺗﺶ!!

#بنگر
join👉 @niniperarin ♥
ﻣﺮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻘﻠﺶ ﺑﻨﮕﺮ، ﻧﻪ ﺑﻪ ﺛﺮﻭﺗﺶ!!
ﺯﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ‌ ﻭﻓﺎﯾﺶ بنگر، ﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻟﺶ!!
ﺩﻭﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺘﺶ بنگر، ﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻼﻣﺶ!!
ﻋﺎﺷﻖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﺒﺮﺵ بنگر، ﻧﻪ ﺑﻪ ﺍﺩﻋﺎﯾﺶ !!
ﻣﺎﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺘﺶ بنگر، ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭﺵ!!
ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﺸﺶ بنگر، ﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺰﺭﮔﻴﺶ !!
ﺩﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺎﮐﯿﺶ بنگر، ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ!!
فرزند را به ایمانش بنگر، نه به وفاداریش!!
پدر و مادر را فقط بنگر!! هر چه بیشتر، بهتر…
join👉 @niniperarin ♥