چرا ما عقب مانده ایم؟؟؟

#جالب
join 👉 @niniperarin 🍭
در كشور دانمارك با قطار سفر ميكردم .. بچه اي بسيار شلوغ ميكرد .. خواستم او را آرام كنم و به او گفتم: اگر آرام باشد براي او شكلات خواهم خريد! آن بچه قبول كرد و آرام شد. قطار به مقصد رسيد و من هم خيلي عادي از قطار پياده شده و راهم را كشيدم و رفتم. ناگهان پليس مرا صدا کرد و گفت شكايتي از شما شده مبني بر اينكه به اين بچه دروغ گفته ايد! به او گفته ايد شكلات ميخرم ولي نخريديد!! با كمال تعجب بازداشت شدم !!! در آنجا چند مجرم ديگر بودند مثلا دزد و قچاقچي! آنها با نگاه عجيب و تحقیر آمیزی به من مينگريستند!! كه تو دروغ گفته اي آن هم به يك بچه !!؟؟ به هر حال جريمه شدم و شكلات را خريدم و عبارتي روي گذرنامه ام ثبت كردند كه پاك کردن آن برايم بسيار گران تمام شد. آنها گداي يك بسته شكلات نبودند… آنها نگران بدآموزي بچه شان بودند و اينكه اعتمادش را نسبت به بزرگترها از دست بدهد و فردا اگر پدر و مادرش حرفي به او زدند، او باور نكند!
join 👉 @niniperarin 🍭
” #گوته ” نويسنده بزرگ آلماني، به نقل از كتاب” چرا عقب مانده ايم ؟ “